Rate this post

شما بعد ازیک روز طولانی و خسته کننده ی کاری در حال برگشتن به خانه هستید،امادرمسیر برگشت ترافیک سنگینی ایجادشده است.شمابه شدت کلافه شده ایدوخودروها تقریبا جابه جانمی شوند

با نگاه به لاین مخالف که کاملا خلوت است،به خودتان می گویید که ای کاش می شد خودرو خود را به طرف دیگرمنتقل می کردیدحالا که کسی ازآن استفاده نمی کند،حداقل شما سهمی ازآن ببرید.

اگرمسیر برگشت شما معمولا این طور است،پس شما حتما از به کار بردن زیپر استقبال خواهید کرد

زیپر ماشینی است که می تواندیک لاین راازیک سمت جاده به سمت مخالف آن اضافه کند.

باکاربردی که این ماشین دارد،نام برازنده ای برایش انتخاب شده است.ازاین ماشین درپل گلدن گیت استفاده می شود.

این ماشین یک کانال به شکل اس انگلیسی درقسمت زیرین خود داردکه هریک ازبلوک های روی خط میانی اتوبان راکه ممکن است تا۴۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشد ازسطح جاده بلند کرده وبه خط دیگر منتقل می کند.

ازاین طریق باافزایش یک خط به خطوط اتوبان درسمتی که میزان ترافیک درمقدار اوج است،ازحجم ترافیک کاسته می شود.

این بلوک هابه وسیله زنجیرهای فولادی به هم متصل شده اند تادرعین انعطاف پذیری،یک مانع محکم راایجاده کنند.

موانع(بلوک های)متحرک درشهرهای فیلادلفیا پنسیلوانیا،واشنگنتون،دالاس درتگزاس،سن دیه گو در کالیفورنیا،سیدنی و نیوساوت ولزبه صورت دائمی استفاده می شنوند.

همچنین بسیاری ازشهرهای دیگر نیز ازاین موانع به صورت موقتی به هنگام عملیات ساختمانی استفاده می کنند.

نوع دیگری ازاین ماشین از دوماشین باریک کن استفاده می کند که همزمان باهم کارمی کنند.

ازاین ماشین برای اتوبان های دوطرفه (اتوبان های که امکان حرکت ماشین در هردو جهت در آن وجوددارد که براساس شرایط وموقعیت موجود،جهت حرکت ماشین هادرآنها تعیین می شود)استفاده می شود تابه کمک موانع متحرک،دوخط رفت وبرگشت راازهم جداکنند.

خطوطی که توسط این ماشین ایجاد می شود راگاهی اوقات«خطوط زیپی»می نامند.

منبع:www.zingapp.ir