ارتقای ایمنی رانندگی بایدتبدیل به فرهنگ عمومی جامعه شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی درجلسه شورای فرهنگ عمومی استان بااعلام این مطلب افزودتصادفات رانندگی به عنوان یکی ازچالش های مهم کشور و استان بوده وسالانه افرادزیادی در اثر تصادفات کشته و مصدوم شده و خانواده های زیادی دراثرآن دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی می شوند.

اورجعلی در مورد ارتقای ایمنی علیزاده گفت:

تحلیل تصادفات راههای برون شهری استان نشان دهنده نقش عمده خطاهای انسانی در بروز تصادفات است.

وی ادامه داد:اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان درسال گذشته یک پروژه تحقیقاتی. باعنوان برداشت شاخص های عملکردی ایمنی راههای استان راانجام دادکه میانگین آماری چندشاخص مهم موثر در وقوع. تصادفات درراههای برون شهری لزوم انجام آموزشهای عمومی درحوزه ارتقای فرهنگ و سوادرانندگی برای آحاد جامعه را نشان می دهد.

علیزاده گفت :براساس نتایج این پژوهش میزان حرکت وسایل نقلیه با سرعت غیرمجاز۳۲درصد,میزان سبقتهای غیرمجازدرراههای دو طرفه حدود۴۰ درصد,میزان بستن کمربندایمنی توسط راننده,سرنشین جلو وسرنشینان عقب به ترتیب ۶۸,۵۹ و۱۶ درصد ومیزان استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسوار و راکب آن به ترتیب۴۳و۲۰ درصد است.

ارتقای ایمنی در جاده

وی خواستار ارائه آموزش های فرهنگ رانندگی به صورت مستمر توسط ادارات و سازمانهای مسئول درحوزه فرهنگ گردید. با آموزش های همه جانبه برای رانندگان، صاحب کالا نیز از امنیت بار خود اطمینان بیشتری میتواند پیدا کند.

درادامه جلسه پس ازارائه نقطه نظرات اعضای شورای فرهنگی استان دراین مورد مقررشد باهمکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی واداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زمینه های مختلف چگونگی ارائه آموزش های لازم درچارچوب وظایف این دبیرخانه تدوین واجرایی گردد.

منبع: سازمان راهداری حمل و نقل