Rate this post

ارتقای ایمنی رانندگی بایدتبدیل به فرهنگ عمومی جامعه شود.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی درجلسه شورای فرهنگ عمومی استان بااعلام این مطلب افزودتصادفات رانندگی به عنوان یکی ازچالشهای مهم کشورواستان بوده وسالانه افرادزیادی دراثرتصادفات کشته ومصدوم شده وخانواده های زیادی دراثرآن دچار مشکلات اجتماعی وافتصادی می شوند.

اورجعلی علیزاده گفت:

تحلیل تصادفات راههای برون شهری استان نشان دهنده نقش عمده خطاهای انسانی دربروزتصادفات است.

وی ادامه داد:اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال گذشته یک پروژه تحقیقاتی. باعنوان برداشت شاخص های عملکردی ایمنی راههای استان راانجام دادکه میانگین آماری چندشاخص مهم موثردروقوع. تصادفات درراههای برون شهری لزوم انجام آموزشهای عمومی درحوزه ارتقای فرهنگ وسوادرانندگی برای آحادجامعه را نشان می دهد.

علیزاده گفت :براساس نتایج این پژوهش میزان حرکت وسایل نقلیه باسرعت غیرمجاز۳۲درصد,میزان سبقتهای غیرمجازدرراههای .دوطرفه حدود۴۰ درصد,میزان بستن کمربندایمنی توسط راننده,سرنشین جلو وسرنشینان عقب به ترتیب۶۸,۵۹ و۱۶ درصد ومیزان .استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسوار وراکب آن به ترتیب۴۳و۲۰ درصداست.

وی خواستارارائه آموزشهای فرهنگ رانندگی به صورت مستمرتوسط ادارات وسازمانهای مسئول درحوزه فرهنگ گردید.

درادامه جلسه پس ازارائه نقطه نظرات اعضای شورای فرهنگی استان دراین مورد مقررشدباهمکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی واداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زمینه های مختلف چگونگی ارائه آموزش های لازم درچارچوب وظایف این دبیرخانه تدوین واجرایی گردد.

منبع: سازمان راهداری حمل و نقل