ارتقای ایمنی رانندگی بایدتبدیل به فرهنگ عمومی جامعه شود.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی درجلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اعلام این مطلب افزود

تصادفات رانندگی به عنوان یکی ازچالشهای مهم کشور و استان بوده وسالانه افرادزیادی دراثرتصادفات کشته ومصدوم شده .وخانواده های زیادی دراثرآن دچار مشکلات اجتماعی وافتصادی می شوند.

اورجعلی علیزاده گفت:

تحلیل تصادفات راههای برون شهری استان نشان دهنده نقش عمده خطاهای انسانی دربروزتصادفات است.

وی ادامه داد:اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال گذشته یک پروژه تحقیقاتی باعنوان برداشت شاخص های عملکردی ایمنی راههای استان راانجام داد

که میانگین آماری چندشاخص مهم موثردروقوع تصادفات درراههای برون شهری لزوم انجام آموزشهای عمومی درحوزه ارتقای فرهنگ وسوادرانندگی برای آحادجامعه را نشان می دهد.

علیزاده گفت :

براساس نتایج این پژوهش میزان حرکت وسایل نقلیه باسرعت غیرمجاز۳۲درصدمیزان سبقتهای غیرمجازدرراههای دوطرفه حدود۴۰ درصدمیزان بستن کمربندایمنی توسط راننده سرنشین جلو.وسرنشینان عقب به ترتیب۶۸,۵۹ و۱۶ درصد ومیزان استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسوار وراکب آن به ترتیب۴۳و۲۰ درصداست.

وی خواستارارائه آموزشهای فرهنگ رانندگی به صورت مستمرتوسط ادارات وسازمانهای مسئول درحوزه فرهنگ گردید.

درادامه جلسه پس ازارائه نقطه نظرات اعضای شورای فرهنگی استان دراین مورد مقررشد.باهمکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی واداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زمینه های مختلف چگونگی ارائه آموزش های لازم درچارچوب وظایف این دبیرخانه تدوین واجرایی گردد.

منبع: خبر فارسی