به گفته شرکت حمل و نقل بارسی آتش سوزی در پارکینگ خودروهای سنگین حادثه آفرید! پارکینگ خودروهای سنگین محله دولت‌آباد واقع در شهر کرمانشاه، صبح روز سه شنبه طعمه آتش شد. این حادثه به دنبال تعمیر موتور یکی از خودروهای سنگین در این پارکینگ اتفاق افتاد و سپس به خودروهای دیگر نیز سرایت کرد و باعث مصدومیت چهار تن شد.

تصاویری جدید از آتش سوزی در پارکینگ خودروهای سنگین